top of page
Search

Raport Për Ndryshimet e Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë për Votën e Diasporës

Updated: Jun 4, 2020

Grupi i Punes:

Aida Kalaj, Anisa Arra, Gjergji Hasa, Gledis Rada, Johana Shahini, Marin J. Nati, Paola Beci, Zinejda Rita


Më 13 Nëntor 2019, Ministri i Shtetit për Diasporën zhvilloi një interpelancë me avokatë dhe specialistë të inxhinierisë elektorale në Kanada, përfaqësues të Shoqatës së Avokatëve Shqiptaro-Kanadezë (ACLA) dhe përfaqësues te Këshillit Kordinativ te Diasporës lidhur me të drejtën dhe garantimin e votës së shtetasve Shqiptarë jashtë atdheut.


Diskutimi u fokusua në dokumentin e depozituar nga Ministri i Shtetit për Diasporën tek Komisioni i Reformës Zgjedhore mbi “Votimi i shtetasve të Republikës së Shqipërisë jashtë vendit”, si dhe modelet e suksesshme ku aplikohet e drejta e votës për shtetasit që jetojnë jashtë vendit të origjinës.


Disa nga çështjet e diskutuara përfshinë:

  • Masat e marra nga Komisionit i Reformës Zgjedhore apo institucione të tjera përgjegjëse

  • Baza e dokumentit të depozituar lidhur me votimin e shtetasve shqiptarë jashtë vendit

  • Vendet e rajonit që aplikojnë të drejtën e votës për Diasporën

  • Garancia dhe të metat e këtij proçesi

  • Qëndrimi i opozitës lidhur me këtë proçes dhe mbështetja e saj

  • Roli i komunitetit të Diasporës, si dhe mbështetja nga qeveritë dhe institucionet në vendet pritëse

  • E drejta e votës dhe garantimi në përfaqësimin e komuniteteve të Diasporës, këshillat bashkiakë dhe në Kuvend

Grupi i punës së ACLA pasi studioi draftin e ndryshimeve të sugjeruara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë të paraqitur nga grupi i punës në Shqipëri, si dhe dokumentet e tjera ligjore të lidhura me këtë çështje, sidomos në lidhje me ligjin dhe proçedurat zgjedhore në Kanada, përgatiti sa më poshtë sipas kërkesës nga Ministria e Diasporës.


1. PËRMBLEDHJE E TË DREJTAVE TË SHTETASVE KANADEZË LIDHUR ME VOTIMIN JASHTË KANADASË


Përmbledhja e mëposhtme është përgatitur nga avokatet Gledis Rada dhe Anisa Arra


a) Përmbledhje e vendimit të Gjykatës Supreme të Kanadasë Frank v Canada (Attorney General)


Më 11 janar 2019, Gjykata Supreme e Kanadasë vendosi se një akt i cili i mohon shtetasve të drejtën për të votuar për arsye se kanë jetuar jashtë Kanadasë për më shumë se 5 vite është i papajtueshëm me Kartën e të Drejtave dhe Lirive të Kanadasë (“Karta”). Neni 3 i Kartës, e cila është e ngulitur në Kushtetutën e Kanadasë, përcakton se çdo shtetas kanadez ka të drejtë të votojë në zgjedhjet federale. Rrjedhimisht, dhënia e të drejtës së votës vetëm shtetasve rezidentë është në shkelje të Kartës.


Gjykata Supreme e shfuqizoi normën ligjore dhe vendosi që shtetasit kanadezë duhet të lejohen të votojnë në zgjedhjet federale edhe nëse ata kanë jetuar jashtë Kanadasë për më shumë se 5 vite. Shumica e gjyqtarëve dhanë argumentin se neni 3 i Kartës nuk e përmend fare rezidencën. Në sistemin zgjedhor kanadez rezidenca shërben për të përcaktuar qarkun elektoral por jo të drejtën për të votuar.


Në mënyrë të veçantë, Gjykata u shpreh se:


“Votimi është një e drejtë politike themelore dhe e drejta për të votuar është në qendër të demokracisë kanadeze dhe çdo kufizim i të drejtës së votës duhet analizuar me kujdes e nuk mund të lejohet pa patur një arsye bindëse...

Në këtë rast, drejtësia elektorale është qartësisht më pak e rëndësishme sesa efektet negative që sjell heqja e të drejtës së votës shtetasve kanadezë që jetojnë jashtë prej më shumë se 5 vitesh... Është e paqartë sesi drejtësia e sistemit elektoral mund të shtohet kur nga ana tjetër shtetasve që jetojnë jashtë u mohohet e drejta e votës. Efektet negative të shtetasve jo rezidentë që preken nga kjo janë serioze. Heqja e të drejtës së votës shtetasve që jetojnë jashtë për një kohë të gjatë jo vetëm që është mohim i një të drejte themelore demokratike, por edhe dëmton dinjitetin dhe vlerat e tyre.”


Diskutimi i këtij vendimi është i vlefshem dhe bindes sepse Kushtetuta e Shqipërisë, njësoj si ajo e Kanadasë, nuk e përkufizon te drejten e votimit sipas vendbanimit por shtetesisë.


b) Ligji Zgjedhor i Kanadasë (Canada Elections Act):


Ligji Zgjedhor i Kanadasë i jep të drejtën çdo shtetasi kanadez që jeton jashtë të drejten e votës në zgjedhjet federale. Shtetasit kanadezë që jetojnë jashtë mund të votojnë nëpermjet postës ose nëpërmjet mënyrave të tjera të specifikura nëse ata përmbushin kushtet e mëposhtme:

a) janë të paktën 18 vjeç ditën e zgjedhjeve; dhe

b) gjatë jetës së tyre kanë jetuar edhe në Kanada.


Në mënyrë që të votojnë, shtetasit kanadezë duhet të plotësojnë një aplikim online ose me postë si edhe të paraqesin një kopje të një dokumenti identifikimi si më poshtë:

  1. faqet 2 dhe 3 të pashaportës së tyre kanadeze;

  2. çertifikatën ose kartën e tyre të nënshtetësisë kanadeze; ose

  3. çertifikatën e tyre të lindjes që tregon se kanë lindur në Kanada.

Në aplikimin e mësipërm, shtetasit kanadezë që jetojnë jashtë duhet të tregojnë adresën e tyre të fundit në Kanada përpara se të largoheshin, e cila përcakton qarkun zgjedhor për të cilin do të numërohet vota e tyre.


Pasi aplikimi i tyre të miratohet, votuesit kanadezë që jetojnë jashtë shtohen në Regjistrin Ndërkombëtar të Votuesve. Regjistri Ndërkombëtar i Votuesve është një databazë të dhënash e votuesve kanadezë që jetojnë jashtë dhe të cilët kanë aplikuar që të votojnë me një proçes votimi të posaçëm. Elections Canada, agjensia e pavarur dhe përgjegjëse për zhvillimin e referendumeve dhe zgjedhjeve federale, merret me të gjitha aplikimet për votuesit që votojnë nga jashtë Kanadasë. Ambasadat, komisionet e larta dhe konsullatat nuk merren as me aplikimet dhe as me materialet e votimit.


Kur vendosen të mbahen zgjedhjet federale ose një referendum, Elections Canada në mënyrë automatike u dërgon të gjithë votuesve që ndodhen në Regjistrin Ndërkombëtar të Votuesve materialet e votimit të posaçëm. Votuesit duhet të plotësojnë materialet e votimit dhe t’i dërgojnë me postë tek Elections Canada në Otava përpara orës 18:00 të ditës së zgjedhjeve në mënyrë që vota e tyre të jetë e vlefshme.


Pasi votuesit shtohen në Regjistrin Ndërkombëtar të Votuesve, nuk ka më nevojë që ata të regjistrohen përpara çdo zgjedhjeje. Materialet e votimit të posaçëm i dërgohen votuesit menjëherë pas lëshimit të vendimit të mbajtjes së zgjedhjeve në mënyrë që votuesi të ketë sa më shumë kohë në dispozicion për të marrë materialet e votimit, t’i plotësojë dhe t’i dërgojë mbrapsh tek Elections Canada. Pasi janë shtuar në Regjistrin Ndërkombëtar të Votuesve, votuesit duhet të njoftojnë Elections Canada sa herë që shpërngulen në një adrese të re jashtë ose nëse rikthehen për të jetuar në Kanada.


2. SUGJERIME PËR NDRYSHIMIN E NENEVE TË CAKTUARA TË KODIT ZGJEDHOR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


Sugjerimet lidhur me ndryshimin e neneve të caktuara të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë (miratuar me ligjin nr.10019, datë 29.12.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr.74/2012, datë 19.07.2012 dhe ligjin nr. 31/2015, datë 02.04.2015) janë të bazuara mbi të drejtat dhe liritë e shtetasve shqiptarë të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe të eksperiencës kanadeze të votimit të diasporës në zgjedhjet parlamentare.


Nenet përfshijnë përmbajtjen aktuale (me blu), përmbajtjen e ndryshuar nga grupi i punës në Shqipëri (me të kuqe) dhe sugjerimet ose pyetjet e anëtarëve të grupit të punës së ACLA-së (me jeshile).


Komentet dhe sugjerimet e mëposhtme janë përgatitur nga avokatja Zinejda Rita dhe specialistja Johana Shahini


Neni 2 [Si është]

Përkufizime

(Shtuar pika 15/1 dhe shfuqizuar pika 21, me ligjin nr.74/2012, datë 19.7.2012)

Në këtë Kod termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

8. “KZAZ” është Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor, që ngrihet dhe funksionon në përputhje më këtë Kod për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë dhe zgjedhjet vendore.


Neni 2 [Si ndryshohet]


Përkufizime

(Shtuar pika 15/1 dhe shfuqizuar pika 21, me ligjin nr.74/2012, datë 19.7.2012)


Në këtë Kod termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

8. “KZAZ” është Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor, që ngrihet dhe funksionon në përputhje më këtë Kod për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë dhe zgjedhjet vendor.

8.1 KZAZ-ja Speciale është Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor, që ngrihet dhe funksionon në përputhje me këtë Kod, për administrimin e votës së shqiptarëve me vendbanim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për zgjedhjet parlamentare dhe referendumet.

16.1 Zarf zgjedhor, është materiali që i dërgohet shtetasit shqiptar me vendbanim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në përgjigje të shprehjes së tij të interesit për të votuar, dhe përmban fletët e votimit dhe udhëzimet për mënyrën e votimit në zgjedhjet përkatëse.

J. Shahini dhe Z. Rita: Përkufizimi i shtetasve shqiptarë që janë të lejuar të votojnë. 8.1 mësipër bën fjalë për “administrimin e votës së shqipëtarëve”, kurse 16.1 bën fjalë për “shtetas shqiptar”.

Duhet të përdoret e njëjta terminologji. Neni 3 flet për “shtetas shqiptarë”.

Duhet përkufizuar lista e zgjedhësve përsa i përket shtetasve shqiptarë jashtë vendit.

Duhet përkufizuar diferenca midis “proçesit të votimit” dhe “zgjedhjeve”. Për shtetasit shqiptarë jashtë vendit, proçesi i votimi fillon dhe mbaron përpara ditës së zgjedhjeve në Shqipëri.


Neni 8


J. Shahini dhe Z. Rita: Ky nen nuk është i përfshirë në ndryshimet e grupit të punës. Nga ana ligjore ky nen nuk ka nevojë për ndryshim. Edhe në Kanada, periudha zgjedhore është e njëjtë për të gjithë votuesit brenda dhe jashtë shtetit. Ndryshimi qëndron në mënyrën e votimit. Në Kanada votuesit mund të votojnë:

1. në ditën e zgjedhjeve

2. përpara ditës së zgjedhjeve nëse nuk mund të votojnë ditën e zgjedhjeve

3. përmes votës së veçantë, për të cilën duhet të rregjistrohen paraprakisht.

Por si do të funksionojë kjo proçedurë për shtetasit shqiptarë që janë shumë larg Shqipërisë dhe duhet të marrin dhe të nisin drejt Shqipërisë votën e tyre? Duhet përcaktuar në pjesën IX të Kodit Zgjedhor që lidhet me votimin.


Neni 9


J. Shahini dhe Z. Rita: Duhet bërë e qartë që proçedura e votimit është më e gjatë për shtetasit shqiptarë jashtë Shqipërisë. Megjithëse, dita e zgjedhjeve mund të jetë njëlloj për të gjithë. Në rastin e shtetasve shqiptarë jashtë vendit, dita e zgjedhjeve është dita kur votat e tyre numërohen, megjithëse proçedura e votimit për ta do të mbyllet përpara ditës së zgjedhjeve.


Neni 11


Orari i votimit

1. Kur data e zgjedhjeve caktohet ndërmjet 31 marsit dhe 15 tetorit, qendrat e votimit hapen në orën 700 dhe mbyllen në orën 1900.

2. Kur data e zgjedhjeve caktohet ndërmjet 16 tetorit dhe 30 marsit, qendrat e votimit hapen në orën 700 dhe mbyllen në orën 1800.

3. Askush nuk mund të votojë pas orës së mbylljes së qendrave të votimit, me përjashtim të zgjedhësve që presin për të votuar në kohën e mbylljes, sipas procedurave të parashikuara në këtë Kod.


Neni 11

Orari i votimit

1. Kur data e zgjedhjeve caktohet ndërmjet 31 marsit dhe 15 tetorit, qendrat e votimit hapen në orën 700 dhe mbyllen në orën 1900.

2. Kur data e zgjedhjeve caktohet ndërmjet 16 tetorit dhe 30 marsit, qendrat e votimit hapen në orën 700 dhe mbyllen në orën 1800.

3. Askush nuk mund të votojë pas orës së mbylljes së qendrave të votimit, me përjashtim të zgjedhësve që presin për të votuar në kohën e mbylljes, sipas procedurave të parashikuara në këtë Kod.

4. Për votuesit me vendbanim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilët kanë shprehur interesin për të votuar, procesi i votimit nis (hapet) me mbërritjen e zarfit zgjedhor x ditë para datës së zgjedhjeve dhe mbaron në momentin e postimit të zarfit x ditë para dates së zgjedhjeve.

J. Shahini dhe Z. Rita: Mund të duhet të përkufizohet që për shtetasit shqiptarë jashtë vendit nuk ka qendra votimi në diten e zgjedhjeve.


Neni 21


J. Shahini dhe Z. Rita: Kompetencat e KQZ duhet të zgjerohen për të përfshirë organizimin e zgjedhjeve të shtetasve shqiptarë jashtë vendit.

Gjithashtu, duhet përcaktuar ku do të bëhet numërimi i votave të diasporës. Numërimi lidhet me nene të tjera, si për shembull neni 6 në lidhje me vëzhguesit.


Neni 27, Neni 28


J. Shahini dhe Z. Rita: Çfarë ZAZ do të administrojë KZAZ e posaçme për diasporën?


Neni 33


J. Shahini dhe Z. Rita: Mungojnë detyrat e KZAZ speciale.


Neni 36, 40, 42, 43


J. Shahini dhe Z. Rita: Në bazë të përcaktimit të numërimit të votave të diasporës, mund të lindë nevoja për rishqyrtimin e neneve në lidhje me KQV.


Neni 45 dhe 46


J. Shahini dhe Z. Rita: Si do të përcaktohet kodi i vendbanimit për diasporën ? Në Kanada është vendi me të cilin kishin banimin e regjistruar përpara shpërnguljes.


Komentet dhe sugjerimet e mëposhtme janë përgatitur nga avokatët Gjergji Hasa dhe Aida Kalaj


Në Kanada, në përgjithësi, votimet e shtetasve të një shteti tjetër kryhen nëpërmjet ambasadës së tyre që ndodhet në Kanada. Votimi në distance me postë (i quajtur ne Anglisht "absentee vote") nëpermjet ambasadës është mënyra më e perdorur e votimit në Kanada.


Legjislacioni kanadez nuk lejon që kandidatët për deputet të vijnë e të bëjnë fushatë elektorale në Kanada apo që shteti shqiptar të shpallë një zonë votimi në Kanada ku shqiptarët mund të shkojnë të votojnë. Për këto arsye, votimi me postë nëpërmjet ambasadës (ku ambasada zarfin e mbyllur nga votuesi shqiptar thjesht e transmeton në mënyrë të sigurtë nga Kanadaja në Shqipëri) dhe votimi online (nëpërmjet një platforme elektronike) janë mënyrat e vetme të përshtatshme për votim.


Pas leximit të neneve 44/d, 48, 52, 56 dhe 59, vëme re se projektligji parashikon krijimin e një platforme elektronike për shprehjen e interesit për votim të zgjedhësve shqiptarë me banim në Kanada, por nuk parashikon (akoma) nëse ky votim do të kryhet me postë nëpërmjet ambasadës apo të specifikojë rolin që do të kryhet nga ambasada shqiptare.


Më poshtë do të gjeni komente të mëtejshme për votimin e shqiptarëve në Kanada në nenet përkatës.


Neni 44/d


Kriteret për përfshirjen e zgjedhësit në listat e zgjedhësve

(Ndryshuar neni, me ligjin nr.74/2012, datë 19.07.2012)


Kriteret për përfshirjen e një personi në listën e zgjedhësve janë:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;

b) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, qoftë edhe në datën e zgjedhjeve;

c) të mos jetë shpallur me vendim gjyqësor të formës së prerë si i pazoti për të vepruar;

ç) të jetë i regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (në vijim RKGjC);

d) të ketë vendbanimin e regjistruar në territorin e një prej zonave të qendrave të votimit;

dh) të regjistrohet zgjedhës në listën e vetëm një zone qendre votimi.


Neni 44/d


Kriteret për përfshirjen e zgjedhësit në listat e zgjedhësve

(Ndryshuar neni, me ligjin nr.74/2012, datë 19.07.2012)


Kriteret për përfshirjen e një personi në listën e zgjedhësve janë:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;

Gj. Hasa & A. Kalaj: Ky paragraf duhet të përfshijë e të mos përjashtojë shtetasit që kanë dy nënshtetësi (shqiptare dhe kanadeze).

b) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, qoftë edhe në datën e zgjedhjeve;

c) të mos jetë shpallur me vendim gjyqësor të formës së prerë si i pazoti për të vepruar;

Gj. Hasa & A. Kalaj: Për shtetasit që kanë dy nënshtetësi (shqiptare dhe kanadeze), një vendim gjyqësor i formës së prerë (apo nje akt i ngjashëm me këtë) nga një gjykatë Kanadeze, e cila e shpall këtë nënshtetas të pazotë për të vepruar duhet të jetë njësoj i vlefshëm për qëllimet e këtij paragrafi.

ç) të jetë i regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (në vijim RKGjC);

d) të ketë vendbanimin e regjistruar në territorin e një prej zonave të qendrave të votimit ose të jetë i regjistruar në listen e votuesve me vendbanim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;

Gj. Hasa & A. Kalaj: Sugjerojmë që të specifikohet nëse bëhet fjalë për vendbanim të përkohshëm apo të përhershëm e nëse qëllimi i ligjvënësit shqiptar është të përfshijë njërën apo të dyja kategoritë.

dh) të regjistrohet zgjedhës në listën e vetëm një zone qendre votimi.


Neni 48


Përmbajtja dhe formati i listës së zgjedhësve

(Ndryshuar me ligjin nr. 74/2012, datë 19.07.2012 dhe ligjin nr. 31/ 2015, datë 02.04.2015)


1. Lista e zgjedhësve përmban emërtimin e zonës zgjedhore, njësinë e qeverisjes vendore, njësinë administrative, llojin dhe datën e zgjedhjeve, numrin e qendrës së votimit dhe përbërësit zgjedhorë të zgjedhësve, sipas përcaktimeve të pikës 2 të këtij neni.

2. Lista e zgjedhësve hartohet në formatet e mëposhtme:

a) listë zgjedhësish në formë të printuar për publikim, sipas përcaktimeve të nenit 56, e ndarë sipas qendrave të votimit dhe që përmban përbërësit zgjedhorë të përcaktuar në shkronjat “a”, “b”, “ç”, “d” dhe “ë” të pikës 1 të nenit 45 të këtij Kodi;

b) listë zgjedhësish në formë të printuar për përdorim nga KQVja në procesin e votimit, e ndarë sipas qendrave të votimit dhe që përmban përbërësit zgjedhorë të përcaktuar në shkronjat “a”, “ç”, “d”, “dh” dhe “f”, të pikës 1, të nenit Ky format përmban edhe hapësirën për shënimin e numrit të dokumentit të identifikimit dhe nënshkrimin nga vetë zgjedhësi gjatë votimit;

c) përmbledhje e të gjithë zgjedhësve në formë elektronike, printuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në nivel zone të administrimit zgjedhor, sipas llojit të zgjedhjeve, me përbërësit zgjedhorë, të përmendur në shkronjën “a”, të këtij neni, i cili përdoret nga KZAZ-ja për informim të zgjedhësve;

ç) përmbledhje e të gjitha listave në nivel vendi që publikohet në faqet zyrtare të internetit të KQZ-së dhe ministrisë që mbulon shërbimin e gjendjes civile, e organizuar në nivel qarku, rrethesh brenda qarkut, njësish të qeverisjes vendore dhe qendrash votimi.

3. Zgjedhësit në listë renditen sipas rendit alfabetik të mbiemrit.

4. Lista e zgjedhësve, sipas nenit 56, duhet të mbahet edhe në format elektronik. Një kopje në format elektronik, sipas shkronjës “ç” të pikës 2 të këtij neni, i dërgohet Arkivit Qendror të Shtetit nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së listës së zgjedhësve.


Neni 48


Përmbajtja dhe formati i listës së zgjedhësve

(Ndryshuar me ligjin nr. 74/2012, datë 19.07.2012 dhe ligjin nr. 31/ 2015, datë 02.04.2015)


1. Lista e zgjedhësve për votuesit brenda territorit të Republikës së Shqipërisë përmban emërtimin e zonës zgjedhore, njësinë e qeverisjes vendore, njësinë administrative, llojin dhe datën e zgjedhjeve, numrin e qendrës së votimit dhe përbërësit zgjedhorë të zgjedhësve, sipas përcaktimeve të pikës 2 të këtij neni.

2. Lista e zgjedhësve hartohet në formatet e mëposhtme:

a) listë zgjedhësish në formë të printuar për publikim, sipas përcaktimeve të nenit 56,

e ndarë sipas qendrave të votimit dhe që përmban përbërësit zgjedhorë të përcaktuar në

shkronjat “a”, “b”, “ç”, “d” dhe “ë” të pikës 1 të nenit 45 të këtij Kodi;

b) listë zgjedhësish në formë të printuar për përdorim nga KQV-ja në procesin e votimit, e ndarë sipas qendrave të votimit dhe që përmban përbërësit zgjedhorë të përcaktuar në shkronjat “a”, “ç”, “d”, “dh” dhe “f”, të pikës 1, të nenit 45. Ky format përmban edhe hapësirën për shënimin e numrit të dokumentit të identifikimit dhe nënshkrimin nga vetë zgjedhësi gjatë votimit;

c) përmbledhje e të gjithë zgjedhësve në formë elektronike, printuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në nivel zone të administrimit zgjedhor, sipas llojit të zgjedhjeve, me përbërësit zgjedhorë, të përmendur në shkronjën “a”, të këtij neni, i cili përdoret nga KZAZ-ja për informim të zgjedhësve;

ç) përmbledhje e të gjitha listave në nivel vendi që publikohet në faqet zyrtare të internetit të KQZ-së dhe ministrisë që mbulon shërbimin e gjendjes civile, e organizuar në nivel qarku, rrethesh brenda qarkut, njësish të qeverisjes vendore dhe qendrash votimi.

3. Lista e zgjedhësve për votuesit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë përmban të dhëna të përditësuara për shtetasit e Republikës së Shqipërisë me të drejtë vote, të regjistruar me vendbanim jashtë territorit të Republikës.

Gj. Hasa & A. Kalaj: Sugjerojmë që në këtë paragraf t’i bëhet referencë edhe paragrafit përkatës në nenin 52 dhe/ose 56 në lidhje me përgatitjen e listës së zgjedhësve (pasi projektligji të ketë marrë formë përfundimtare).

4. Zgjedhësit në listë renditen sipas rendit alfabetik të mbiemrit.

5. Lista e zgjedhësve, sipas nenit 56, duhet të mbahet edhe në format elektronik. Një kopje në format elektronik, sipas shkronjës “ç” të pikës 2 të këtij neni, i dërgohet Arkivit Qendror të Shtetit nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile jo më vonë se 10 ditë pas shpalljes së listës së zgjedhësve.


Neni 52


Njoftimi me shkrim i zgjedhësve

(Ndryshuar me ligjin nr.74/2012, datë 19.7.2012)


1. Brenda 60 ditëve nga publikimi i ekstraktit të përbërësve zgjedhorë të zgjedhësve, sipas pikave 1, 2 dhe 3 të nenit 51, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore kryen lajmërimin me shkrim për çdo zgjedhës të përfshirë në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë të qendrave të votimit në njësinë përkatëse të qeverisjes vendore. Njoftim bëhet edhe për shtetasit që kanë mbushur 100 vjeç, sipas të dhënave në RKGjC, duke i njoftuar ata për arsyen e mospërfshirjes në listë.

2. Lajmërimi me shkrim përmban qendrën e votimit, vendndodhjen dhe adresën e saj, si dhe numrin rendor të zgjedhësit në listën e zgjedhësve të qendrës së tij të votimit.

3. Për kryerjen e njoftimit, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ngarkon administratorët e lagjeve ose, sipas rastit, kryetarët e fshatrave që përfshihen në njësinë përkatëse të qeverisjes vendore dhe, nëse është e nevojshme, edhe persona të tjerë nga administrata e njësisë së qeverisjes vendore.

4. Personat e ngarkuar me njoftimin e zgjedhësve i dorëzojnë njoftimin zgjedhësit personalisht ose, në mungesë të zgjedhësit, një anëtari madhor të familjes së tij, që gjendet në banesën e zgjedhësit, i cili firmos për marrjen e njoftimit. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore raporton për pëmbushjen e këtij detyrimi, sipas udhëzimit të ministrit që mbulon shërbimin e gjendjes civile.

5. Shpenzimet për njoftimin, sipas këtij neni, mbulohen nga ministria që mbulon shërbimin e gjendjes civile. Fondi përkatës u shpërndahet njësive të qeverisjes vendore në raport me numrin e zgjedhësve që ka çdo njësi e qeverisjes vendore.


Neni 52


Njoftimi me shkrim i zgjedhësve

(Ndryshuar me ligjin nr.74/2012, datë 19.7.2012)


1. Për shtetasit me banim brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, brenda 60 ditëve nga publikimi i ekstraktit të përbërësve zgjedhorë të zgjedhësve, sipas pikave 1, 2 dhe 3 të nenit 51, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore kryen lajmërimin me shkrim për çdo zgjedhës të përfshirë në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë të qendrave të votimit në njësinë përkatëse të qeverisjes vendore. Njoftim bëhet edhe për shtetasit që kanë mbushur 100 vjeç, sipas të dhënave në RKGjC, duke i njoftuar ata për arsyen e mospërfshirjes në listë.

2. Lajmërimi me shkrim përmban qendrën e votimit, vendndodhjen dhe adresën e saj, si dhe numrin rendor të zgjedhësit në listën e zgjedhësve të qendrës së tij të votimit.

3. Për kryerjen e njoftimit, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ngarkon administratorët e lagjeve ose, sipas rastit, kryetarët e fshatrave që përfshihen në njësinë përkatëse të qeverisjes vendore dhe, nëse është e nevojshme, edhe persona të tjerë nga administrata e njësisë së qeverisjes vendore.

4. Personat e ngarkuar me njoftimin e zgjedhësve i dorëzojnë njoftimin zgjedhësit personalisht ose, në mungesë të zgjedhësit, një anëtari madhor të familjes së tij, që gjendet në banesën e zgjedhësit, i cili firmos për marrjen e njoftimit. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore raporton